Başköylü Hasan Efendi

Mr?idim Ba?kyl Hasan efendi,kendi deyimiyle Hasani Sani Miladi 1896 y?l?nda ay?rl?n?n Ba?kynde dnyaya gelmi?tir. Annesi ?smet Ana Babas? ise Kurey?an Oca??ndan Kamber dede (A?a) dir. 51. gbekten Hz Ali Keremullah? vecheye dayanan ?ecerenamesini sitemizde di?er blmlerde bulabilirsiniz.
Devrinin R?tiye yani ortaokulundan mezun olan Hasan Efendim e?itmenlik yapm??t?r.
Dersimin Ovac?k ilesinde ?ah Ahmet oca??ndan el ald??? bilinmektedir. Genlik y?llar?ndan itibaren kendini tasavvufi alanda yeti?tiren Efendim zahir ve batin ilimleri alan?nda devrinin nemli seyitleri aras?nda yer alm??t?r. Halil ztoprak ve A??k Veysel gibi sayg?n Alevi simalar?yla sohbetler dzenlemi? ve Noksani babanin nefeslerine nazireler yazm??t?r.
Bir nefesinde 21 ya??nda evlendi?ini sylemektedir Hasan Efendi . E?i Kavakl? mezras?ndan Yusuf a?an?n k?z? olan Elif anadan 6s? erkek 5i k?z 11 ocu?u dnyaya gelmi?tir. Btn yavrular?n? ocuk ya?ta kaybeden Hasan Efendim bu durumu bir nefesinde ?yledile getirmektedir.

Devamını oku...

 

 

Ey vefas?z YAR gnlme hasret hanerini saplad?n kendin s?r iinde s?r oldun. Haktan dile?im sende u?rad???m belaya dar olas?n.

Sana olan sevdam? dile getiren ?iiri daha yazmad?m. Onu gel de viran gnlme sor.. O ?iir yaz?ld???nda sende viran olacaks?n..

Devamını oku...

 

Ben ?nsan?m diye gezer arada

Pi?mi? a?a so?uk suyu katanlar
Ben insan?m diye gezer arada
Tilki glgesinde aslan yatanlar
Ben insan?m diye gezer arada

Gnl kabesini bilmeyen ki?i
Nefsi ile olur hayali d?
?nkar kalesini rer her ta??
Ben insan?m diye gezer arada

Muhammed Ali ye ikrar? olan
Ne g?ybet eyler ne de bir yalan
Gnl ?i?esini yerlere alan
Ben insan?m diye gezer arada

Ele dile bele ikrard?r ikrar
?krar? olmayan olur tarmar
?nsan s?fat?nda geziyor bir mar
Ben insan?m diye gezer arada

Er olan kusuru grr kendin de
Zehir'i bal eder tatl? dilinde
Bunlar kalle? gezer dostun ilinde
Ben insan?m diye gezer arada

Kadir Hocam dilin sana yar olsun
Yalanc? hainin gl benzi solsun
Gemesin zaman? dnyas? dursun
Ben insan?m diye gezer arada..

Kadir Do?an  02.09.2013
 

 

 

Alevili?in En Byk Savunma Kalesi Olan Ozan/A??k  Kltr Yok Oluyor

 

Makalemizin ba?l???nda da ifade eti?imiz gibi Alevili?in En Byk Savunma Kalesi Olan Ozanl/A??k  Kltr Yok Oluyor

Devamını oku...

 

1- Her ne ararsan?z do?u?tad?r. Yarad?l???n kap?s? ana babad?r,ana ve babay? sevmeli,riayet,hrmet ve hizmet etmeli

2-Do?um kap?s? Hak kap?s?d?r. Bu kap?dan do?up gelenler,Hakk?n varl???n? ispat etmi?lerdir. Do?umda olan sevgi Hak sevgidir. Sevilen sevgide her iki taraf?n birbirlerine kar?? do?ru olmas?n?,nikah?na sad?k,namuslu ve vijdanl? olmalar? laz?md?r.

3- Nefse tabi olanlar,anaya babaya kar?? asi olup,ana baba sevgisini kaybedenlerdir.Ana babadan dua alanlar cennetliktir.

4- Hakk?n emri ile do?an evlah Hakk ile bir do?ar. Anas?n? babas?n? hakk bilir.

5- ?nsan cenneti cehennemi kendi evinde kazan?r. Cennet cehennem kar? koca aras?ndad?r.

6- Cenab? hakk?n cennet cehennemini kendinizde mevcut grn. Rahmanda,?eytanda,Hakta,Na Hakta cmle mevcudat insandad?r.

Devamını oku...

 

<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 / 3